Mệnh đề danh ngữ [Ngữ pháp TOEIC]

Mệnh đề danh ngữ là mệnh đề đứng ở vị trí danh từ và đóng [...]

1 Comments

Ngữ pháp TOEIC: Mạo từ

Mạo từ (Articles) là một trong các Determiners trong Tiếng Anh đứng trước Danh từ [...]

Ngữ pháp TOEIC: Đại từ – Tài liệu và Bài tập ôn luyện cấp tốc

Ngữ pháp Toeic về đại từ trong Tiếng Anh dùng để thay thế cho danh [...]

1 Comments

Ngữ pháp TOEIC: Thì Tương lai (hoàn thành, tiếp diễn)

Thì tương lai hoàn thành và thì tương lai hoàn thành tiếp diễn là những [...]

Ngữ pháp TOEIC: Thì quá khứ hoàn thành, thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect Tense) và quá khứ hoàn thành tiếp diễn [...]

1 Comments

Ngữ pháp TOEIC: Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial Clause)

Trong tiếng Anh, có rất nhiều loại mệnh đề trạng ngữ như: Adverbial Clause chỉ [...]

Ngữ pháp TOEIC: Giới từ – Tài liệu và Bài tập ôn luyện cấp tốc hiệu quả

Giới từ (Preposition) là một dạng từ rất quan trọng và phức tạp mặc dù [...]

3 Comments

Ngữ pháp TOEIC: Câu so sánh trong TOEIC

Trong cuộc sống có rất nhiều thứ được chúng ta đem các câu so sánh [...]