Ngữ pháp TOEIC: Mệnh đề quan hệ (Relative Clause)

Relative Clause

Chúng ta đã biết tính từ thường là từ được dùng để bổ sung tính chất cho một danh từ trong câu. Nhưng khi để giải thích rõ hơn về danh từ ta không thể chỉ dùng một từ mà phải dùng cả một mệnh đề. Relative Clause được dùng trong những trường hợp như vậy. Vậy có thể nói mệnh đề quan hệ dùng để cho chúng ta biết rõ hơn về một đối tượng mà người nói muốn nói tới.

Mệnh đề quan hệ dùng đại từ quan hệ

1. WHO

Là đại từ quan hệ thay thế cho danh từ hoặc đại từ (đối tượng ) chỉ người làm chủ ngữ trong Relative Clause.

 • Nếu đối tượng được thay thế là tân ngữ của câu thứ nhất và là chủ ngữ của câu thứ hai thì ta chỉ việc bỏ chủ ngữ đó đi và thay bằng WHO.

Vd: He has talked to the lady . She is drawing on the wall.

Câu này đổi thành: He has talked to the lady who is drawing on the wall.

 • Nếu đối tượng là chủ ngữ của hai câu : Thay chủ ngữ của câu thứ hai bằng WHO và đặt câu đó sau chủ ngữ của câu thứ nhất.

Vd : The man is leaving the house. He is my uncle.

Câu này được đổi thành: The man, who is leaving the house is my uncle.

Chú ý: Trong tất cả các câu chứa đại từ quan hệ, đại từ quan hệ luôn đứng sau danh từ hay đại từ mà nó thay thế cho.

 

Relative Clause
Relative Clause

 

2. WHOM

Dùng để thay thế cho đối tượng chỉ người làm tân ngữ trong Relative Clause.

Vd: I saw the guy. You talked to him yesterday.

Câu này đổi thành: I saw the guy whom you talked to yesterday.

Vd: The girl is my new roomate . We met her at the class this morning.

Câu này đổi thành: The girl, whom we met at the class this morning, is my new roomate .

Chú ý: Trong câu có mệnh đề quan hệ whom làm tân ngữ, whom có thể lược bỏ được mà không làm ảnh hưởng đến ý nghĩa của câu và whom luôn đứng ngay sau đối tượng mà nó thay thế cho.

Ví dụ như trong hai câu ví dụ ở trên, câu thứ nhất có thể viết thành: I saw the guy you talked to yesterday và câu thứ hai có thể được viết thành: The girl we met at the class this morning is my new roomate .

3. WHOSE

Là đại từ quan hệ dùng để thay thế cho Tính từ sở hữu, sở hữu cách trong Relative Clause. Whose dùng cho cả đối tượng người và vật.

Vị trí : đứng giữa hai Danh từ.

3.1. Nếu đối tượng là chủ ngữ của hai câu trong relative clause thay Tính từ sở hữu của câu thứ hai bằng Whose và chuyển cả câu đó sau chủ ngữ của câu thứ nhất :

Vd:

 • The old man is my new coach. His son is a teacher .

Câu này được đổi thành: The old man, whose son is a teacher, is my new coach.

 • The building is very tall. The main door of this building has just been repainted.

Câu này đổi thành: The building, whose main door has just been repainted, is very tall.

3.2. Nếu đối tượng đứng cuối câu thứ nhất , đầu câu thứ hai: Ta thay tính từ sở hữu bằng danh từ.

Vd: Have you ever been to Japan? Its capital is Tokyo.

Câu này đổi thành: Have you ever been to Japan, whose capital is Tokyo?

 

Relative Clause
Relative Clause

4. WHICH

4.1 Which dùng để thay thế cho từ chỉ vật làm chủ ngữ trong câu thứ hai :

 • Nếu đối tượng là chủ ngữ của hai câu : thay chủ ngữ của câu thứ hai bằng WHICH và chuyển câu đó đứng sau chủ ngữ của câu thứ nhất

Vd : The painting is very famous.  It was made hundreds of years ago.

Câu này có thể đổi thành: The painting, which was made hundreds of years ago, is very famous.

 • Nếu đối tượng là tân ngữ của câu thứ nhất và chủ ngữ của câu hai: thay chủ ngữ của câu hai bằng WHICH

Vd: I received a beautifully handcrafted bralette. The bralette is in the closet.

Câu này có thể đổi thành: I received a beautifully handcrafted bralette, which is in the closet.

4.2 Which dùng để thay thế cho sự vật làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ.

 • Nếu đối tượng là chủ ngữ trong câu thứ nhất và tân ngữ của câu thứ hai, ta thay tân ngữ của câu hai bằng Which và chuyển lên đầu câu hai sau đó đặt cả câu hai đứng sau chủ ngữ của câu thứ nhất :

Vd : The car is very expensive. Mark bought it yesterday.

Câu này đổi thành: The car, which Mark bought yesterday is very expensive.

 • Nếu đối tượng là tân ngữ của hai câu : chuyển tân ngữ của câu thứ hai thành which và đưa lên đầu câu đó.

Vd: Donah can’t find the dress. I lent her it this morning.

Câu này đổi thành: Donah can’t find the dress, which I lent her this morning.

5. THAT

That là đại từ dùng để thay thế cho chủ ngữ, tân ngữ cả người và vật trong mệnh đề quan hệ.

VD:

 • Amanda is reading the book. This book is very interesting.

Câu này được đổi thành : Amanda is reading the book that is very interesting.

 • The girl is very pretty. I met her two days ago.

Câu này được đổi thành: The girl that I met two days ago is very pretty.

 • He is the doctor. He saved a girl yesterday.

Câu này được đổi thành: He is the doctor that saved a girl yesterday.

 • That is a bag. He received that bag last year.

Câu này được đổi thành: That is the bag that he received last year.

Chú ý: Trong câu có that làm đại từ quan hệ, câu không được có dấu phẩy và không có giới từ đứng trước that.

Xem thêm: Cẩm nang chuẩn bị trước khi thi TOEIC để đạt kết quả cao

Mệnh đề quan hệ dùng trạng từ quan hệ

1. WHEN

Dùng để thay thế cho từ hoặc cụm từ chỉ thời gian : day ,time , year , Monday…

When thay thế cho : on/in/at + which ( in/on/at + từ, cụm từ chỉ thời gian ).

Cách làm: ta chuyển “in/on/at + từ, cụm từ chỉ thời gian” thành WHEN ( Tuỳ theo từng trường hợp mà chuyển đổi như các Đại từ quan hệ).

VD:

 • I came across him last week. He was going to school last week.

Câu này đổi thành: I came across him last week, when he was going to school.

 • Jamie was born on July 16th, 1996. Her grandfather rebuilt the house on that day.

Câu này được đổi thành: Jamie was born on July 16th, 1996 when her grandfather rebuilt the house.

2. WHERE

Dùng để thay thế cho từ hoặc cụm từ chỉ nơi chốn : city ,village , place…..

Where được thay thế cho “in/on/at + nơi chốn” ( in/on/at +which). ( Tùy theo từng trường hợp mà chuyển đổi như các Đại từ quan hệ).

VD:

 • The hotel wasn’t very clean. We stayed in that hotel.

Câu này được đổi thành: The hotel where we stayed  wasn’t very clean.

 • That is the car, Josh was born in that car.

Câu này được đổi thành: That is the car, where Josh was born.

Chú ý: Where = in which nên where và in which có thể dùng thay thế cho nhau.

VD:

The hotel where/in which we stayed wasn’t very clean.

That is the car, where/in which Josh was born.

3. WHY

Dùng để nối câu khi câu trước có từ “the reason”.

Vị trí : đứng ngay sau từ “ the reason”.

Vd:

 • She doesn’t know the reason. I got my money back.
 • She doesn’t know the reason why I got my money back.

Mệnh đề quan hệ (Relative Clause) dùng giới từ và đại từ quan hệ 

Xảy ra trong trường hợp đại từ quan hệ (WHOM /WHICH/THAT) làm tân ngữ sau một giới từ nào đó (trong câu thứ hai).

Vd: The bag is mine. You are standing on it.

Ta có 2 cách làm:

 • Cách 1 : đặt giới từ trước Đại từ quan hệ (không dùng được với THAT).

Vd : The bag on which you are standing is mine.

 • Cách 2: đặt giới từ sau động từ:

Vd: The bag which you are standing on is mine.

DOWNLOAD NGAY: EBOOK 1000 CÂU GIẢI ĐỀ TOEIC FORMAT MỚI

Phân loại Relative Clause

Gồm 2 loại:

1.Defining relative clauses (Mệnh đề quan hệ xác định)

Là một thành phần của câu , nó giúp xác định hay phân loại đối tượng.

Ta không thể bỏ nó được vì nếu bỏ nó đi thì đối tượng được hiểu chung chung , không rõ ràng.

Vd :The building which is decorated with lots of light bulbs is mine

= Toà nhà được trang trí với rất nhiều bóng đèn là nhà của tôi.

Khi chúng ta nói : ‘The building is mine = Tòa nhà là của tôi’ thì không ai hiểu ngôi nhà nào. Nhưng khi chúng ta thêm ” which is decorated with lots of light bulbs” thì người ta hiểu rõ và cụ thể hơn, chính xác hơn.

Ở mệnh đề này, đại từ quan hệ làm tân ngữ có thể được lược bỏ.

2. Non-defining relative clauses (Mệnh đề quan hệ không xác định )

Là phần thêm vào để bổ sung , giải thích thêm cho đối tượng.

Nếu ta bỏ nó đi thì đối tượng vẫn được hiểu rõ , được xác định.

Mệnh đề không xác định được ngăn cách với mệnh đề chính bằng dấu “ ,”

Trong mệnh đề này, trước đối tượng thường có : THIS ,THAT ,THESE , THOSE, MY, HIS…

VD :

This building, which is decorated with lots of light bulbs, is mine.

= Tòa nhà này, nó được trang trí với rất nhiều bóng đèn, là nhà của tôi.

Bài tập ôn luyện Relative Clause

Để giúp các bạn hiểu thêm về phần ngữ pháp TOEIC: Mệnh đề quan hệ Relative Clause này, sau đây là phần bài tập, các bạn có thể tải về máy để ôn luyện thêm nhé.

Trên đây là tổng hợp lý thuyết ngắn gọn về ngữ pháp TOEIC Relative Clause giúp các bạn có thể hiểu rõ về nhiệm vụ và cách sử dụng loại này như thế nào. Nếu như bạn nào muốn hiểu rõ và áp dụng vào bài tập một cách hiệu quả nhất về phần ngữ pháp TOEIC này, các bạn có thể tham gia vào lớp học TOEIC Online của thầy Quý FireEnglish 980, thầy sẽ hướng dẫn tận tình và sẽ giúp các bạn làm bài hiệu quả. 

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

 • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
 • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 20.02.2024 đến 30.03.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 23.02.2024 đến 27.03.2024.

 • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
 • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
 • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

 

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *