To Infinitive và các dạng bài tập thường gặp

To Infinitive và các dạng bài tập thường gặp

Khi học ngữ pháp tiếng Anh chắc hẳn chúng ta sẽ nghe qua về cấu trúc “to infinitive” hay tiếng Việt gọi là “động từ nguyên mẫu có to”. Đây cũng là một trong những điểm ngữ pháp TOEIC trọng tâm thường xuất hiện trong bài thi TOEIC, đặc biệt là ở part 3 và 4. Trong bài chia sẻ hôm nay thầy sẽ giúp các em tìm hiểu rõ hơn về cấu trúc này cũng như các dạng bài tập thường gặp về “to infinitive”.

Khái niệm động từ nguyên mẫu có “to”

To infinitive là một hình thức của động từ và được tạo thành bằng cách thêm “to” vào trước một động từ nguyên mẫu.

Ví dụ: 

 • do → to do
 • go → to go
 • work → to work
 • eat → to eat
 • wear → to wear

Lưu ý: “to” ở đây không phải là giới từ mà là dạng của động từ nguyên mẫu.

Chức năng của “to infinitive”

Công thức “to infinitive” có thể được dùng như chủ ngữ, danh từ, tính từ hay trạng từ và đảm nhận nhiều chức năng của danh từ trong câu.

To infinitive làm chủ ngữ

To infinitive có thể làm chủ ngữ của một mệnh đề hay một câu. Không giống với Gerunds (V-ing) khi làm chủ ngữ, động từ của chủ ngữ “to infinitive” chủ yếu là “to be”.

to infinitive

Một “to infinitive” được xem như một chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên động từ sẽ được chia ở dạng số ít. Nhưng khi có từ 2 “to infinitive” trở lên cùng làm một chủ ngữ thì động từ sẽ được chia ở dạng số nhiều.

Ví dụ:

 • To become a singer is the biggest goal of her life.
  (Trở thành một ca sĩ là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời cô ấy)
 • To earn money and to take care of his family are very important to him.
  (Kiếm tiền và chăm sóc gia đình là rất quan trọng đối với anh ấy)

Bổ nghĩa cho chủ ngữ trong trường hợp “To be” trước “to infinitive”

Động từ nguyên mẫu có “to” thường được sử dụng theo sau “to be” để bổ nghĩa cho chủ ngữ.

Ví dụ:

 • My goal is to become a doctor.
  (Mục tiêu của tôi là trở thành một bác sĩ.)
 • Her focus now is to get promoted next year.
  (Điều cô ấy tập trung vào bây giờ là được thăng chức vào năm sau.)

Làm tân ngữ cho động từ

Tương tự như Gerunds, “to infinitive” cũng có thể làm tân ngữ của một số động từ nhất định.

Đây là danh sách một số động từ có thể có tân ngữ là “to infinitive”:  happen, hope, learn, manage, agree, appear, arrange, attempt, ask, decide, determine, fail, endeavor, tend, threaten, volunteer, expect, offer, plan, prepare, promise, prove, refuse, seem, want,…

Ví dụ: 

 • She volunteered to help the disabled.
  (Cô ấy đã tình nguyện giúp những người tàn tật.)
 • They decided to repair the broken window by themself.
  (Họ đã quyết định tử sửa cái cửa sổ bị vỡ.)

Làm tân ngữ cho tính từ

Trong một số trường hợp chúng ta sẽ gặp “to infinitive” theo sau làm tân ngữ cho tính từ và thường xuất hiện trong 2 cấu trúc như sau:

to infinitive

Cấu trúc 1:

 • It + be (chia theo thì và chủ ngữ ‘it’) + adjective + to-infinitive + …

Cấu trúc 2:

 • Subject + be (chia theo thì và subject) + adjective + to-infinitive + …

Ví dụ:

 • It is impossible to check these reports in just one working day.
  (Quả là không thể để mà kiểm tra hết chỗ báo cáo này chỉ trong một ngày làm việc.)
 • They were very surprised to meet her at the party.
  (Họ đã rất bất ngờ khi gặp cô ấy tại bữa tiệc.)

To infinitive làm tính từ

Đôi khi trong một số câu chúng ta sẽ gặp các động từ nguyên mẫu có “to” đóng vai trò như tính từ – những từ bổ ngữ cho danh từ (màu sắc, kiểu dáng, chất lượng,…).

Ví dụ:

 • Give me an ornament to polish.
  (Đưa tôi một vật trang trí để đánh bóng.)

➔  “to polish” bổ nghĩa cho danh từ “ornament” nên “to polish” có chức năng tương tự như một tính từ.

To infinitive làm trạng từ

To infinitive còn có thể làm trạng từ trong câu để bổ nghĩa cho động từ và nó cho chúng ta biết các thông tin: when, where, how, in what manner, to what extent của hành động.

Ví dụ:

 • The police officer returned to help.
  (Cảnh sát quay lại giúp đỡ.)

➔  “to help” bổ nghĩa cho động từ “returned” nên “to help” đóng vai trò như một trạng từ.

Lưu ý: “To infinitive” không bao giờ đóng vai trò như động từ chính trong câu.

Vậy khi nào chúng ta cần sử dụng dùng động từ nguyên mẫu có “to”? Các em hãy cùng thầy tìm hiểu trong phần tiếp theo.

Dấu hiệu nhận biết khi nào cần dùng cấu trúc “to infinitive”

Dưới đây là những trường hợp chúng ta sẽ dùng động từ nguyên mẫu có “to”:

To infinitive được dùng sau một số động từ nhất định

Những động từ được theo sau trực tiếp bởi to infinitive (phổ biến hay gặp):

to infinitive

hope to infinitive: hy vọng sẽ có thể làm gì

Ví dụ:

 • She hopes to get a job by the end of this month.
  (Cô ấy hy vọng sẽ kiếm được một công việc trước cuối tháng này.)

offer to infinitive: đề xuất/đề nghị là bản thân sẽ làm gì

Ví dụ:

 • He offered to help us with the project.
  (Anh ấy đề nghị giúp đỡ chúng ta với dự án đó.)

expect to infinitive: mong đợi sẽ được làm gì

Ví dụ:

 • He expected to see her at the party.
  (Anh ấy mong đợi được gặp cô ấy tại bữa tiệc.)

plan to infinitive: lên kế hoạch làm gì

Ví dụ:

 • We have just planned to visit our uncle in London.
  (Chúng tôi vừa lên kế hoạch đến thăm chú của chúng tôi ở Luân Đôn.)

refuse to infinitive: từ chối làm gì

Ví dụ:

 • Last week, I refused to sign the contract with them.
  (Tuần rồi, tôi đã từ chối ký hợp đồng với họ.)

want to infinitive: muốn làm gì

Ví dụ:

 • I have always wanted to study abroad.
  (Tôi luôn muốn đi du học nước ngoài.)

promise to infinitive: hứa sẽ làm gì

Ví dụ:

 • Last week, he promised not to go to work late again.
  (Tuần trước, anh ta đã hứa sẽ không đi làm trễ nữa.)

pretend to infinitive: giả vờ làm gì

Ví dụ:

 • Children sometimes pretend to be sick, so they don’t have to go to school.
  (Trẻ con đôi khi giả vờ bị ốm để không phải đến trường.)

fail to infinitive: thất bại khi làm việc gì

Ví dụ:

 • He looks sad because he has failed to make his parents proud.
  (Anh ấy trông buồn vì anh ấy đã thất bại trong việc làm cha mẹ tự hào.)

agree to infinitive: đồng ý làm gì

Ví dụ:

 • After 30 minutes of negotiation, they finally agreed to lower the price.
  (Sau 30 phút đàm phán, họ cuối cùng cũng đồng ý hạ giá.)

decide to infinitive: quyết định làm gì

Ví dụ:

 • She didn’t decide to buy that computer. I did.
  (Cô ấy đã không quyết định mua cái máy tính đó. Tôi đã quyết định.)

threaten to infinitive: đe dọa làm gì

Ví dụ:

 • The kidnappers threatened to kill the child if they didn’t get the money that night.
  (Kẻ bắt cóc đe dọa sẽ giết đứa bé nếu chúng không nhận được tiền vào tối đó.)

start to infinitive: bắt đầu làm gì

Ví dụ:

 • My elder sister started to learn Spanish 7 years ago.
  (Chị gái tôi bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha 7 năm trước.)

Lưu ý: Gerunds theo sau động từ “start” cũng mang ý nghĩa tương tự.

stop to infinitive: dừng để làm gì

Ví dụ:

 • She sometimes stops to buy breakfast on her way to work.
  (Cô ấy thỉnh thoảng dừng lại để mua đồ ăn sáng trên đường đi làm.)

Lưu ý: Động từ “stop” đi với Gerunds mang một ý nghĩa khác là “ngừng làm việc gì”. Ví dụ “stop buying” là “ngừng mua”, “stop talking” là “ngừng trò chuyện”…

seem to infinitive: có vẻ như gì đó

Ví dụ:

 • My boss doesn’t seem to like my idea.
  (Sếp của tôi không có vẻ là thích ý tưởng của tôi.)

To infinitive thường xuất hiện trong các công thức

Dưới đây là các câu thức sử dụng to infinitive thường hay gặp trong các đề thi anh ngữ, đặc biệt là kỳ thi TOEIC.

to infinitive

Công thức “verb + how/ what/ when/ where/ which/ why + to infinitive”

Những “verb” (động từ) sử dụng công thức này là: ask, decide, discover, find out, forget, know, learn, remember, see, show, think, understand, want to know, wonder,…

Ví dụ:

 • He discovered how to open the safe.
  (Anh ta tìm cách để mở cái két sắt)

Công thức “verb + object + to infinitive”

Những “verb” (động từ) được sử dụng công thức này: permit, persuade, force, hear, instruct, invite, advise, allow, enable, encourage, forbid, order, request, remind, train, urge, want, tempt…

Dưới đây là một số công thức hay gặp:

allow + object + to infinitive: cho phép ai làm gì

Ví dụ:

 • Yesterday, my grandma didn’t allow me to go to the cinema.
  (Hôm qua, bà tôi đã không cho phép tôi đến rạp chiếu phim.)

advise + object + to infinitive: khuyên ai làm gì

Ví dụ:

 • Her friends advised her to look for a new job.
  (Các bạn của cô ấy khuyên cổ tìm một công việc mới.)

ask + object + to infinitive: nhờ ai làm gì

Ví dụ:

 • That co-worker sometimes asks me to give him some advice.
  (Người đồng nghiệp đó đôi khi nhờ tôi cho anh ấy lời khuyên.)

challenge + object + to infinitive: thử thách/thách thức ai làm gì

Ví dụ:

 • Our boss always challenges us to exceed our limits.
  (Sếp chúng tôi luôn thử thách chúng tôi vượt khỏi giới hạn của bản thân.)

convince + object + to infinitive: thuyết phục ai làm gì

Ví dụ:

 • We couldn’t convince that customer to choose our company.
  (Chúng tôi đã không thể thuyết phục khách hàng đó chọn công ty của chúng tôi.)

encourage + object + to infinitive: động viên ai làm gì

Ví dụ:

 • Our leader always encourages us to become better versions of ourselves.
  (Nhóm trưởng của chúng tôi luôn động viên chúng tôi trở thành một bản sao tốt hơn của chính mình.)

expect + object + to infinitive: mong đợi ai sẽ làm gì

Ví dụ:

 • They expect their children to make them proud.
  (Họ hy vọng con cái sẽ làm họ tự hào.)

need + object + to infinitive: cần ai làm gì

Ví dụ:

 • First, we need you to wear a mask.
  (Đầu tiên, chúng tôi cần bạn đeo khẩu trang.)

require + object + to infinitive: yêu cầu ai làm gì

Ví dụ:

 • They required us to fill in the health declaration form.
  (Họ đã yêu cầu chúng tôi điền vào bản khai báo sức khỏe.)

remind + object + to infinitive: nhắc ai làm gì

Ví dụ:

 • I had reminded him to turn off the light, but he still forgot.
  (Tôi đã nhắc thằng bé tắt đèn nhưng nó vẫn quên.)

Bài tập áp dụng

Chúng ta sẽ đến với phần bài tập thực hành để vận dụng và nhớ kỹ hơn những đặc điểm của cấu trúc “to infinitive” này nhé. 

bài tập to infinitive

 

Question 1: He often lets other people _______ ahead.

 1. move
 2. to move
 3. moving

Question 2: Would you mind _______ me lunch?

 1. buy
 2. to buy
 3. buying

Question 3: I prefer ________ to walking.

 1. drive
 2. to drive
 3. driving

Question 4: ________ on this beach is very pleasant.

 1. Lie
 2. To lie
 3. Lying

Question 5: I tried _________ it to him, but he didn’t understand.

 1. explain
 2. to explain
 3. explaining

Question 6: After _________ the conditions I left.

 1. hear
 2. to hear
 3. hearing

Question 7: I suggested _________ out in the rain.

 1. not go
 2. not to go
 3. not going

Question 8: I decided _________ for the competition.

 1. enter
 2. to enter
 3. entering

Question 9: Some people seem _______ very kind.

 1. be
 2. to be
 3. being

Question 10: I have a passion for _________ to the newspapers.

 1. write
 2. to write
 3. writing

Question 11: By _________ enormous wages she persuaded him to work for her.

 1. offer
 2. to offer
 3. offering

Question 12: Try ________ your past.

 1. forget
 2. to forget
 3. forgetting

Question 13: There’s no point in _______ such dangerous things.

 1. do
 2. to do
 3. doing

Question 14: He postponed _________ to the cinema.

 1. go
 2. to go
 3. going

Question 15: It is usually easier ________ English in English-speaking countries.

 1. learn
 2. to learn
 3. learning

Question 16: It is not worth _______ about.

 1. worry
 2. to worry
 3. worrying

Question 17: Did you remember ________ him the key?

 1. give
 2. to give
 3. giving

Question 18: I didn’t dare ________ my mother because she felt very sick.

 1. leave
 2. to leave
 3. leaving

Question 19: I know my hair needs ________.

 1. wash
 2. to wash
 3. washing

Question 20: He keeps ________ me such stupid questions.

 1. ask
 2. to ask
 3. asking

Đáp án

1 – A

2 – C

3 – C

4 – C

5 – B

6 – C

7 – C

8 – B

9 – B

10 – C

11 – C

12 – B

13 – C

14 – C

15 – B

16 – C

17 – B

18 – B

19 -C

20 -C

Gải thích chi tiết:

Question 1: He often lets other people _______ ahead.

 1. move
 2. to move
 3. moving

Dịch: Anh ấy thường để cho người khác đi trước. 

to let sb do sth: để cho ai đó làm gì

Question 2: Would you mind _______ me lunch?

 1. buy
 2. to buy
 3. buying

Dịch: Bạn không phiền mua hộ tôi bữa trưa chứ? 

Không chọn “to buy” vì “to mind doing sth”: không phiền làm gì

Question 3: I prefer ________ to walking.

 1. drive
 2. to drive
 3. driving

Dịch: Tôi thích lái xe hơn đi bộ. 

To prefer sth/V-ing to sth/V-ing: thích cái gì/làm gì hơn cái gì/làm gì

Question 4: ________ on this beach is very pleasant.

 1. Lie
 2. To lie
 3. Lying

Dịch: Nằm trên bãi biển rất thú vị. 

Danh động từ đứng đầu câu là chủ ngữ.

Question 5: I tried _________ it to him, but he didn’t understand.

 1. explain
 2. to explain
 3. explaining

Dịch: Tôi đã cố gắng để giải thích cho anh ta nhưng ta vẫn không hiểu. 

To try to do: cố gắng làm gì

Question 6: After _________ the conditions I left.

 1. hear
 2. to hear
 3. hearing

Dịch: Sau khi nghe những yêu cầu tôi đã rời đi. 

Không thể chọn “to hear” vì động từ theo sau giới từ luôn ở dạng V-ing

Question 7: I suggested _________ out in the rain.

 1. not go
 2. not to go
 3. not going

Dịch: Tôi đã tỏ ý không nên ra ngoài khi trời mưa.

Không chọn “not to go” vì “suggest” là một trong những động từ được theo sau bởi V-ing

Question 8: I decided _________ for the competition.

 1. enter
 2. to enter
 3. entering

Dịch: Tôi đã quyết định vào cuộc chiến. 

“decide” là một trong những động từ được theo sau trực tiếp bởi to-infinitive

Question 9: Some people seem _______ very kind.

 1. be
 2. to be
 3. being

Dịch: Một vài người dường như rất tử tế. 

“seem” là một trong những động từ được theo sau trực tiếp bởi to infinitive

Question 10: I have a passion for _________ to the newspapers.

 1. write
 2. to write
 3. writing

Dịch: Tôi có một niềm đam mê viết báo. 

Không thể chọn “to write” vì động từ theo sau giới từ luôn ở dạng V-ing

Question 11: By _________ enormous wages she persuaded him to work for her.

 1. offer
 2. to offer
 3. offering

Dịch: Bằng việc trả lương hậu hĩnh, cô ấy đã thuyết phục được anh ấy làm việc cho cô ấy. 

Không thể chọn “to offer” vì động từ theo sau giới từ luôn ở dạng V-ing

Question 12: Try ________ your past.

 1. forget
 2. to forget
 3. forgetting

Dịch: Hãy cố gắng quên đi quá khứ. 

To try to do sth: cố gắng làm gì

Question 13: There’s no point in _______ such dangerous things.

 1. do
 2. to do
 3. doing

Dịch: Không nên làm những việc mạo hiểm như vậy. 

Không thể chọn “to do” vì theo sau giới từ luôn là V-ing

Question 14: He postponed _________ to the cinema.

 1. go
 2. to go
 3. going

Dịch: Anh ấy đã hoãn đi xem phim. 

Không thể chọn “to go” vì “postpone” được theo sau bởi V-ing

Question 15: It is usually easier ________ English in English-speaking countries.

 1. learn
 2. to learn
 3. learning

Dịch: Thường dễ hơn để học tiếng Anh ở những quốc gia nói tiếng Anh. 

Theo sau tính từ thường là động từ ở dạng to V, cấu trúc: It is + adj (for sb) to do sth: như thế nào đó để làm gì

Question 16: It is not worth _______ about.

 1. worry
 2. to worry
 3. worrying

Dịch: Thực không đáng để lo lắng về nó. 

Không chọn “to worry” vì “It is worth doing sth hoặc it is not worth doing sth”: đáng hay không đáng để làm gì

Question 17: Did you remember ________ him the key?

 1. give
 2. to give
 3. giving

Dịch: Bạn có nhớ đưa chìa khóa cho anh ấy không? 

To remember to do sth: nhớ để làm gì

Question 18: I didn’t dare ________ my mother because she felt very sick.

 1. leave
 2. to leave
 3. leaving

Dịch: Tôi không dám rời xa mẹ bởi mẹ đang ốm. 

To dare to do sth: dám làm gì

Question 19: I know my hair needs ________.

 1. wash
 2. to wash
 3. washing

Dịch: Tôi nhận thấy tóc của mình cần được cắt. 

Không chọn “to wash” vì S(chỉ vật) + need + V-ing 

Question 20: He keeps ________ me such stupid questions.

 1. ask
 2. to ask
 3. asking

Dịch: Anh ta cứ hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn. 

Không chọn “to ask” vì “keep + V-ing”

Nguồn bài tập: Trích Bài 8 Sách Ngữ pháp TOEIC biên soạn bởi ThS. Kim Mạnh Tuấn

Trong bài viết này, thầy đã chia sẻ đến các em tất tần tật những gì về “to infinitive” mà chúng ta cần nắm. Đây cũng là một cấu trúc chắc chắn chúng ta sẽ gặp trong bài thi TOEIC, đặc biệt là ở part 3 và 4 nên các em cần lưu ý kỹ các trường hợp sẽ dùng “to infinitive” để lấy thêm điểm trong các phần này.

Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC online cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một luyện thi hoàn toàn miễn phí. Chương trình cộng đồng do group TOEIC Tự học Online Giải đề ETS 2022 đồng tổ chức và tài trợ. Chương trình gồm 16 buổi luyện đề ETS cho các thành viên mới của nhóm, với mục đích nhằm hỗ trợ các bạn MỚI ÔN TOEICSẮP THI làm quen với cấu trúc đề, ôn luyện lại cách thức làm bài, bí quyết luyện thi được tích lũy từ kinh nghiệm của các thầy cô hay anh chị đi trước. Xem thêm thông tin chi tiết các khóa học bên dưới nhé.

Nhóm Zalo Giải đề TOEIC Cấp Tốc FREE
Dành cho các bạn nào đang có ý định luyện thi hay học TOEIC cấp tốc cho kỳ thi sắp tới, hiện Tiếng Anh Thầy Quý đang có mở một lớp luyện thi hoàn toàn miễn phí format TOEIC 2024. 

Nhóm cộng đồng chương trình TOEIC Tự học Online, tổ chức ETS 2024 và tài trợ.

 • Thời gian: 3 buổi / tuần, mỗi buổi 2-3 tiếng từ 9h đến 12h và 19h30 đến 22h 
 • Lịch livestream:

+ Tối thứ 3,5,7 từ 28.05.2024 đến 06.07.2024.

+ Tối thứ 2,4,6 từ 03.06.2024 đến 05.07.2024.

 • Miễn phí 100% cho nhóm thành viên TOEIC Tự học Online, Giải đề ETS 2024
 • Giáo trình: ETS Format 2023 – 2024 gồm 1 buổi học kỹ năng, 10 buổi giải đề ETS & Hacker & Economy Format 2024, 5 buổi học từ vựng chủ đề phổ biến TOEIC
 • Xem phản hồi bên cạnh. Vào Zalo group để xem chi tiết lịch và có thể tham dự lớp học nhé.

 

Trung tâm Tiếng Anh Thầy Quý – Số 1 TOEIC Online
Nhiệt tình – Dạy kỹ – Trọng tâm
Chuyên dạy TOEIC Online Toàn Quốc từ 2015
✓ KN Zoom TOEIC Full Skills nghe đọc 4 tháng target 750+, 44 buổi
✓ LĐ Cấp Tốc VIP 1 kèm 10, 12 buổi
✓ PreTOEIC Lấy lại căn bản, 16 buổi, 1 kèm 10
✓ SW TOEIC Nói Viết, GV sửa bài kỹ, giao tiếp 100% tiếng Anh, 26 buổi
✓ TOEIC 1 kèm 1 cam kết đạt target 100%
Album Feedback học viên 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *