Bài học 1: Phần 1 – Đoán tranh

Bài học 2: Part 2: Hiểu rõ ý nghĩa câu hỏi

Bài học 3: Part 3: Lướt câu hỏi, đoán ngữ cảnh

Bài học 4: Part 4: Lướt câu hỏi, đoán ngữ cảnh

Bài học 5:  Part 5: Quản lý thời gian, xác định loại từ

Bài học 6: Part 6: Dùng ngữ cảnh xác định dạng & nghĩa đúng của từ

Bài học 7: Part 7: Quét câu hỏi, ưu tiên thứ tự trả lời

Bài học 8: Part 1: Nghe động từ đúng

Bài học 9: Part 2: Nhận diện đáp án gián tiếp & những từ đồng âm

Test số 1

Bài học 10: Part 3: Nhận diện những từ gây nhiễu

Bài học 11: Part 4: Các loại câu hỏi what

Bài học 12: Part 5: Gerund, To infinitive, và Cụm động từkiến thức cụm động từ

Bài học 13: Part 6: Hậu tố của tính từ và trạng từ

Bài học 14: Part 7: Dùng ngữ cảnh trả lời câu hỏi từ vựng và suy luận

Bài học 15: Part 1: Nghe kỹ mọi chi tiết

Kiểm tra từ Vựng

Test số 2

Bài học 16: Bài 16  – Part 2: Câu hỏi thời gian và vị trí

Bài học 17: Part 3: Dùng từ vựng để đoán nghĩa

Bài học 18: Part 4: Cách nhắc lại thông tin & câu hỏi số lượng

Bài học 19: Part 5: Nâng cao kiến thức về tiền tố và hậu tố

Bài học 20: Part 6 – Bài 20: Dùng ngữ cảnh xác định thì hoàn thành & tương lai

Bài học 21: Part 7: Câu hỏi không bao gồm & câu hỏi về số, ngày và thời gian

Kiểm tra từ vựng

Test số 3

Bài học 22: Part 1: Nghe giới từ đúng & cẩn thận những từ đồng âm

Bài học 23: Part 2: Những từ dùng trong câu đề nghị, yêu cầu & đưa ra ý kiến

Bài học 24: Part 3: Cách lịch sự để từ chối & Nghe kỹ đoạn đầu

Bài học 25: Part 4: Cách nhắc lại thông tin với how, why & chú ý bẫy từ đa nghĩa

Bài học 26: Part 5: Củng cố kiến thức về đại từ

Bài học 27: Part 6: Chọn đúng giới từ và liên từ

Bài học 28: Part 7: Chiến đấu với bảng biểu, biểu mẫu và 2 đoạn văn

Bài học 29: Ôn tập tổng quát

Kiểm tra từ vựng

Test CUỐI KHÓA